مقاله نگاهي ديگر به توسع? پرسشنامه راهبردهاي نگارش: کاربردي از پروتکول تفکر گويا

مطالعه‌ی دو مرحله‌ای‌ با روش ترکیبی اکتشافی این بود تا به ساخت پرسشنامه ای مناسب جهت اندازه گیری راهبردهای نگارش بپردازد. بدین منظور ،ابتدا راهبردهای نگارش به کار گرفته توسط پنج تن از دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد رشته‌ی آموزش زبان انگلیسی از طریق تکنیک تفکر گویا استخراج شدند. سپس، بر آن اساس، پرسشنامه‌ ای 52 سؤالی توسط محققین ساخته و در میان نمونه ا‌ی 100 نفری پایلوت و پویایی آن محاسبه شد (α=0.85) که می توان آن را به عنوان شاهد همبستگی برای روایی سازه‌ی پرسشنامه نیز در نظر گرفت. در مرحله دوم، همان پرسشنامه به نمونه ای 60 نفری از همان دانشجویان ارش

بررسی معماری دانشگاه امام صادق (ع)

ی از متن بررسی معماری دانشگاه امام صادق (ع) : دید کلی : در این فایل به بررسی معماری دانشگاه امام صادق (ع) پرداخته شده است توضیحات کامل : بررسی معماری دانشگاه امام صادق (ع)   این فایل شامل بخش های زیر است معرفی گروه طراحی موقعیت بنا سازماندهی گروه طراحی عناصر تشکیل دهنده طرح معرفی قسمت های مختلف بنا و...

اثرکاربرد گاما آمينو بوتيريک اسيد بر برخي خصوصيات رشدي و فيزيولوژيک اسفناج (Spinacia oleracea L.) در شرايط تنش شوري

س یا همایش : اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي مديريت پايدار منابع خاک و محيط زيستتعداد صفحات :10چکیده مقاله: گاما آمینو بوتیریک اسید، یک آمینو اسید چهار کربنه است که در طیف گسترده ای از موجودات مانند باکتریها، گیاهان و حیوانات وجود دارد. گاما آمینو بوتریک اسید در اثر کاتابولیزم پلی آمین ها تولید می شود و تعدیل کننده ی بالقوه ی بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیکی می باشد. تنش شوری موجب تغییرات شیمیایی، فیزیولوژیک و مورفولوژیکی متعددی در گیاهان می شود. این تنش رشد، فتوسنتز، سنتز پروتیین ها، متابولیسم لیپیدها، تنفس و تولید انرژی را تحت تاثیر