پاورپوینت کتاب بازاریابی و مدیریت بازار تألیف حسن الوداری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت کتاب بازاریابی و مدیریت بازار تألیف حسن الوداری :

دید کلی :
دانلود پاورپوینت کتاب بازاریابی و مدیریت بازار تألیف حسن الوداری در قالبppt و در 272 اسلاید, قابل ویرایش, شامل فصل اول: مفاهیم مدیریت بازار, فصل دوم: انواع بازار و محیط بازاریابی, فصل سوم: تقسیم بازار و تعیین بازار هدف, فصل چهارم: نیازها و رفتار خریداران, فصل پنجم: اندازه گیری کمی بازار و پیش بینی فروش, فصل ششم


توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت کتاب بازاریابی و مدیریت بازار تألیف حسن الوداری, در قالب  ppt  و در 272 اسلاید, قابل ویرایش, شامل:


فصل اول: مفاهیم مدیریت بازار

تعریف بازاریابی و مدیریت بازار

ضرورت بازاریابی

مفاهیم اساسی بازاریابی

تعریف نیاز

تعریف خواسته

کالا

انواع کالا

تعریف کالای ایده آل

عوامل اثرگذار در خرید کالا

تعریف مبادله

روشهای مبادله

شرایط مبادله

تعریف معامله

انواع معامله

شرایط معامله

تعریف بازار

عوامل تشکیل بازار

سیر تکاملی بازار به سوی مبادله مرکزی

تعاریف بازاریابی

تعریف Marketing

تعریف مدیریت بازاریابی

وظایف مدیر بازاریابی

حالات تقاضا و وظایف مدیریت بازاریابی

بازاریابی تبدیلی

بازاریابی انگیزشی

بازاریابی توسعه ای

بازاریابی مجدد

بازاریابی همزمان

بازاریابی محافظتی

تعریف بازاریابی تضعیفی

بازاریابی مقابله ای

وظیفه مدیران بازاریابی

فلسفه های مدیریت بازاریابی

فلسفه تولید

شرایط بکارگیری فلسفه تولید

فلسفه کالا

فلسفه فروش

فلسفه بازاریابی

فلسفه بازاریابی اجتماعی

ملاحظات سه گانه فلسفه بازاریابی اجتماعی

اهداف بازاریابی


فصل دوم: انواع بازار و محیط بازاریابی

تعریف بازار

انواع بازارها از دیدگاههای مختلف

انواع بازارها از نظر فعالیت

انواع بازارهای سازمانی

انواع بازار اقتصادی

بازار رقابت کامل

بازار انحصار کامل

بازار رقابت انحصاری

بازار انحصار چندجانبه

انواع بازار کالا و خدمات

انواع بازار

تجزیه و تحلیل محیط

محیط بازاریابی

محیط خرد موسسه

محیط داخلی موسسه

عوامل اصلی محیط کلان موسسه

عکس العمل ها در برابر محیط بازاریابی


فصل سوم: تقسیم بازار و تعیین بازار هدف

مزایای تقسیم بندی

سیر تکاملی تقسیم بازار

بازاریابی تفکیکی یا تنوع کالا

بازاریابی متمرکز یا هدف دار

متغیرهای اصلی تقسیم بازار و اجزا تشکیل دهنده آن

عوامل موثر در تقسیم بندی بهینه بازار

سه استراتژی تعیین بازار هدف

استراتژی بازاریابی یکسان (غیرتفکیکی)

استراتژی بازاریابی متفاوت (تفکیکی)

استراتژی بازاریابی متمرکز(تمرکزی)

استراتژی های سه گانه پوشش بازار

عوامل موثر بر انتخاب استراتژی بازاریابی


فصل چهارم: نیازها و رفتار خریداران

خریداران: مدیران واقعی

مشتری شیفته و رشد سازمانی

زنجیره خدمت- سود

انواع بازار

سوالات مهم در بازاریابی و کشف نیاز مشتریان

شیوه های شناسایی و ارضا نیازها

نیاز و میزان توسعه یافتگی بازار

انتظارات و رضایت مصرف کننده

رفتار مصرف کنندگان

محرک های بازاریابی

فرایند رفتار مصرف کننده

عوامل موثر در رفتار مصرف کننده


فصل پنجم: اندازه گیری کمی بازار و پیش بینی فروش

عوامل موثر بر پیش بینی تقاضا

معایب برآورد بیشتر از میزان واقعی تقاضا

تعاریف فروش

سهم بازار و انواع آن

انواع بازارها

مدلهای پیش بینی

مدل بدون پیش بینی تغییر

مدل پیش بینی با درصد تغییر

مدل میانگین متحرک ساده

مدل میانگین متحرک موزون

مدل نمو هموار ساده

مدل نمو هموار هلت- وینترز

مدل پیش بینی باکس و جنکینز

مدل پیش بینی اقتصادسنجی

مدل دلفی

روش استفاده ازدیدگاه مجموعه مدیران

روش  استفاده از نقطه نظرات فروشندگان

مدل بررسی قصد خریداران

شرایط استفاده از مدل بررسی قصد خریداران

مدل شبیه سازی آزمایش بازار

مدل تست بازار

مدل تلفیقی

تعیین بازار سود آور


فصل ششم: اهداف بازرگانی و سازمان بازاریابی

اهداف بازاریابی

تعیین رسالت موسسات

تعیین اهداف موسسه

سلسله مراتب اهداف یک شرکت تولیدی فرضی

جایگاه بازاریابی در نمودار سازمانی یک موسسه متوسط ( حالت عادی)

جایگاه بازاریابی در نمودار سازمانی یک موسسه خیلی بزرگ ( حالت پیشرفته)

عوامل موثر در سازماندهی بازاریابی

مبانی مختلف طراحی ساختارهای سازمانی

انواع ساختارهای سازمانی واحد بازاریابی

دایره بازاریابی با ساختار عملیاتی

دایره بازاریابی با ساختار جغرافیایی

سازمان بر مبنای مدیریت محصول

ساختار سازمانی بر مبنای مدیریت بازار

ساختار سازمانی دویر (ماتریسی)

محاسن ساختار سازمانی

معایب ساختار سازمانی

سطوح سازمانی و برنامه ریزی استراتژیک

چالشهای مهم سازمان بازاریابی


فصل هفتم: برنامه ریزی بازاریابی عمومی و بازاریابی بیمه مخصوص

قوانین بنیادی مدیریت بازار

برنامه ریزی بازاریابی

زمینه های برنامه ریزی بازاریابی

چگونگی تشخیص یک برنامه بازاریابی مناسب

منافع برنامه ریزی

  تعریف برنامه ریزی بازاریابی

رابطه برنامه ریزی بازاریابی موسسه با برنامه ریزی مدیریت میانی

مراحل اساسی در برنامه ریزی

عوامل اثرگذار بر روی استراتژی بازاریابی موسسه

ماهیت و محتوای یک برنامه عملیاتی بازاریابی

مراحل اجرای یک برنامه ریزی بازاریابی

دلایل ناکافی در پیاده کردن برنامه

وجه تمایز خدمت با کالا

آمیخته های بازاریابی برای خدمات

مشتری مداری در موسسات بیمه


فصل هشتم: نحوه تصمیم گیری در زمینه بازاریابی

سوالات تصمیم گیری

ابزار و مفاهیم لازم برای تصمیم گیری

یک سیستم ساده بازاریابی

محاسبه ارزش

روش های افزایش ارزش برای مشتری

شروط اصلی مبادله

کانال های بازاریابی

زنجیره عرضه

رقابت

سطوح رقابت

محیط بازاریابی

چهار جز تشکیل دهنده آمیزه بازاریابی

تصمیمات عمده بازاریابان در مورد محصول

عوامل موثر بر تصمیم گیری در مورد قیمت محصول

اهداف بازاریابی موسسه


فصل نهم: تحقیقات بازاریابی

DECIDE در فرآیند تصمیم گیری

تعریف تحقیقات بازاریابی

فرایند تحقیقات بازاریابی

فرآیند کامل و تفصیلی یک تحقیق بازاریابی

فرآیند کامل و تفصیلی یک تحقیق بازاریابی

هفت C رابط اثر بخش بین محقق و مدیر

طبقه بندی طرحهای تحقیقاتی مورد استفاده در بازار

تحقیقات اکتشافی

تفاوتهای عمده تحقیقات قطعی با تحقیقات اکتشافی

روش انجام تحقیق اکتشافی

تحقیقات توصیفی

روش های تحقیق توصیفی

ایجاد اثربخشی در تحقیقات توصیفی

تحقیقات علت و معلولی

اقدامات لازم برای تعریف درست مسئله

انواع روشهای جمع آوری اطلاعات کیفی برای انجام تحقیقات اکتشافی

روشهای جمع آوری اطلاعات کمی برای تحقیقات توصیفی

مقایسه شیوه های جمع آوری اطلاعات بر پایه پرسشنامه

انواع  مشاهده و اطلاعات حاصله


فصل دهم: سیستم بازاریابی و انواع مدلهای بازاریابی

سیستم بازاریابی

سیستم اطلاعات بازاریابی

سیستم برنامه ریزی بازاریابی

سیستم سازمانی بازاریابی

سیستم کنترل بازاریابی

ارزیابی سیستمهای بازاریابی

مزایای سیستم های پشتیبانی تصمیم های بازاریابی

سیستم های توزیع

سیستم بازاریابی عمودی

سیستم بازاریابی افقی

سیستم بازاریابی چند کاناله

انواع مدلهای بازاریابی

مدل موقعیتی بازار- محصول

ماتریس گروه مشاوره بوستون (مدل BCG)

مدل تجِزیه تجاری جنرال الکتریک

مدل استراتژی عمومی پورتر

نقاط قوت مدل های بازاریابی

نقاط ضعف مدل های بازاریابی


فصل یازدهم: چگونگی ایجاد خلاقیت در مدیریت بازاریابی

تعریف خلاقیت

انواع رفتارهای خلاق

فرق خلاقیت و نوآوری

خلاقیت و نوآوری در بازاریابی

روش های بهسازی محصولات

روش مشکل زدایی

روش دلخواه

روش زنجیره مصرف

بالاترین سطح خلاقیت و نوآوری

مراحل تولید محصول جدید

ایجاد ایده ها

غربال نمودن ایده ها

پرورش و آزمون ایده ها

تعیین استراتژی بازاریابی

تجزیه و تحلیل تجاری

آزمایش بازاریابی

تجاری نمودن محصول

دوره عمر محصول

موانع موجود بر سر راه خلاقیت

ریشه و اساس خلاقیت ها و نوآوریها

 

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینت " کتاب بازاریابی و مدیریت بازارتألیف حسن الوداری" می باشد که در حجم 272 اسلاید, همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن, کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

لینک کمکی