تاثير هوشمند سازي مدارس در تعامل با نگرش به فناوري اطلاعات و ارتباطات در دبيرستانهاي دخترانه شهر شوشتر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير هوشمند سازي مدارس در تعامل با نگرش به فناوري اطلاعات و ارتباطات در دبيرستانهاي دخترانه شهر شوشتر :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در علوم انساني و روانشناسي

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر تاثیر هوشمند سازی مدارس در تعامل با نگرش بهفناوری اطلاعات و ارتباطات در دبیرستانهای دخترانه شهر شوشتر میباشد.جامعه آماری این پژوهش شامل کل دانش آموزان دبیرستانهایدخترانه شهر شوشتر است. حجم نمونه 148 نفر می باشد که با روش نمونهگیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. جهت جمع اوری داده ها از پرسشنامههوشمند سازی مدارس و پرسشنامه نگرش نسبت به فناوری اطلاعات وارتباطات استفاده شده است. این پژوهش از نوع توصیفی و علی مقایسهای است و برای تجزیه و تحلیل داده ها ازآمار توصیفی وروش هایاستنباطی (آزمون های t گروه مسقل, تحلیل واریانس چند متغیره) استفادهشده است.روایی صوری ومحتوا با استفاده از نظر متخصصان و پایایی باضریب آلفای کرونباخ 95 % به دست آمد. نتایج نشان می دهد که بین فرایندیاددهی – یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی دبیرستانهای دخترانه هوشمندسازی شده و مدارس عادی تفاوت وجود دارد. همچنین بین نگرش به فناوریاطلاعات و ارتباطات در رابطه بین هوشمند سازی مدارس و ارتقا فرایندیاددهی – یادگیری تعامل وجود دارد. همچنین برنامه ریزی آموزشیمتناسب با فن آوری اطلاعات و ارتباطات در اجرای طرح هوشمند سازیمدارس موثر است.

لینک کمکی