تعيين تاثير شفافيت سازماني بر ادراک کارکنان از سياست هاي سازماني (مطالعه موردي کارکنان آموزش و پرورش منطقه آزاد ماکو )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تعيين تاثير شفافيت سازماني بر ادراک کارکنان از سياست هاي سازماني (مطالعه موردي کارکنان آموزش و پرورش منطقه آزاد ماکو ) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در علوم انساني و روانشناسي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر شفافیت سازمانی بر ادراک کارکنان از سیاست های سازمانی در بیین کارکنان آموزش وپرورش شهرستان ماکو در سال تحصیلی 97 - 96 انجام شده است . روش تحقیق مورد استفاده از نظر هدف کاربردی و به لحاظماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی اسیت. جامعه آماری تحقیق کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان ماکو میباشد کهدر سال 1396 مشغول به کار بوده و تعداد آنها 60 نفر است که به دلیل محدود بودن جامعه آماری جامعه به عنوان نمونه در نظرگرفته شد که بعد از برگشت پرسشنامه ها 56 نفر به عنوان نمونه مورد تحلیل قرار گرفت . روش نمونه گیری نیز تمام شماریبوده است . برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که برای برآورد پایایی نیز از آلفای کرونباخ استفاده شده است کهمقدار آلفا برای کل 87 / 0 بدست آمده است. داده های جمع آوری شده از طریق آزمون های آماری از جمله آزمون رگرسیونخطی ساده و با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت . نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که شفافیت سازمانی ومولفه های آن بر ادراک کارکنان از سیاست های سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ماکو در سال تحصیلی 1396 موثر می باشد.

لینک کمکی