تعيين رابطه سخت رويي و اميد با عملکرد تحصيلي دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تعيين رابطه سخت رويي و اميد با عملکرد تحصيلي دانشجويان :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در علوم انساني و روانشناسي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش تعیین رابطه سخت رویی روانشناختی, امید به عملکرد تحصیلی بود. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی چندگانه است که 200 نفر دانشجو (120 نفر دختر و 80 نفر پسر) مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های دیدگاه شخصی کوباسا و مقیاس امید بزرگسالان اسنایدر پاسخ دادند و داده ها با آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به شیوه همزمان تحلیل شد و نتایج نشان داد که میان متغیرهای سخت رویی و امید و میان مولفه های تعهد و کنترل سخت رویی با مولفه های امید (کارگزار و گذرگاه) رابطه مثبت و معناداری در سطح 0/01 وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد مولفه سخت رویی توان پیش بینی عملکرد تحصیلی را دارد و 55/8 درصد از تغییرات متغیر عملکرد تحصیلی را پیش بینی می کنند.

لینک کمکی