خدمات در بازار يابي صىعتي (B2B) و پذيرش فناوري اطلاعات در زنجيره تامين (مورد مطالعه: آژانس هاي مسافرتي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن خدمات در بازار يابي صیعتي (B2B) و پذيرش فناوري اطلاعات در زنجيره تامين (مورد مطالعه: آژانس هاي مسافرتي) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در علوم انساني و روانشناسي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

فلسفه مدیریت زنجیره تامین بر یکپارچگی زنجیره تامین تاکید می کند که یک شرکت را با مشتریان, تامین کنندگان و سایر اعضای کانال پیوند می دهد.استفاده از فناوری اطلاعات (IT) در مدیریت پروسه زنجیره تامین توجه بیشتری را در دنیای شرکتی و دانشگاهی جلب کرده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که 1- شدت روابط خریدار و فروشنده, 2- فشار فناوری اطلاعات, 3- پذیرش ارتباطات آنلاین بر افزایش بهره وری, بر پذیرش فناوری اطلاعات در روابط زنجیره تامین برای خرید الکترونیکی تاثیری ندارد. جامعه آماری این تحقیق آژانس های مسافرتی در شهر تهران می باشد که با توجه به جدول مورگان 256 پرسشنامه توزیع و پس از بررسی آن و حذف پرسشنامه های ناقص اطلاعات 235 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از نرم افزارهای SPSS22 جهت تجزیه وتحلیل توصیفی و همبستگی داده ها ونرم افزار AMOS22 جهت تجزیه و تحلیل معادلات ساختاری استفاده شد.

لینک کمکی