رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت سياسي در بين دانشجويان (مطالعه موردي دانشجويان دختر دانشگاه آزاد واحد خرم آباد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت سياسي در بين دانشجويان (مطالعه موردي دانشجويان دختر دانشگاه آزاد واحد خرم آباد) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در علوم انساني و روانشناسي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین دانشجویان دختر دانشگاه آزاد واحدخرم آباد انجام شده است . روش این مطالعه, میدانی و پیمایشی بوده و واحد تحلیل فرد بوده است. حجم گروه نمونه 384نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای گرد اوری اطلاعات از پرسشنامه ای با سوالات بازو بسته79 سوالی استفاده شده است. نتایج یافته ها نشان داد که بین مسیولیت پذیری اجتماعی و مشارکت سیاسی رابطه مستقیممعنا داری وجود دارد (p=0/000). همچنین بین مشارکت اجتماعی و مشارکت سیاسی نیز رابطه مستقیم معناداری بهدست آمد (p=0/0000). نتیجه کلی تحقیق آن است که, تقویت سرمایه اجتماعی می تواند به مشارکت سیاسی و مسیولیتپذیری دانشجویان در این زمینه منجر شود.

لینک کمکی