رابطه بين کيفيت زندگي و عزت نفس بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رابطه بين کيفيت زندگي و عزت نفس بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در علوم انساني و روانشناسي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

کیفیت زندگی مفهومی است که درسالهای اخیر به واسطه نقشی که در سلامت و عزت نفس افراد دارد اهمیت بسزایی یافتهاست. در همین راستا با توجه به اینکه دانشجویان در آینده عهده دار مدیریت عرصه های مختلف خواهند بود, بنابراین بررسیمسایلی که می تواند کیفیت زندگی و عزت نفس دانشجویان را تعیین کند ضروری به نظر می رسد, هدف تعیین کیفیتزندگی و عزت نفس دانشجویان می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاهآزاد اسلامی واحد سنندج تشکیل داده است. از میان آنها نمونه ای به حجم 100 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفیساده انتخاب شدند. برای اندازه گیری کیفیت زندگی, مقیاس سازمان بهداشت جهانی (WHOQL-BREF) به کار رفت کهبرای بخش ابعاد مختلف سلامت چهار مولفه ی سلامت جسمی, سلامت روانی, سلامت محیطی و سلامت عمومی مد نظر قرارگرفت. برای اندازه گیری عزت نفس مقیاس عزت نفس رزونبرگ به کار گرفته شد که عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازهگیری می کند. نتایج حاکی از وجود ارتباط معنی دار بین عزت نفس و کیفیت زندگی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد سنندجاست. از میان ابعاد سلامت محیطی بیشترین رابطه مثبت و روابط اجتماعی کمترین را با عزت نفس در دانشگاه آزاد سنندجداشته است.

لینک کمکی