علل ناکارآمدي سيستم نظارتي پارلمان در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن علل ناکارآمدي سيستم نظارتي پارلمان در ايران :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در علوم انساني و روانشناسي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

امروزه کنترل عملکرد دولت ها و ارگان های دولتی و حکومتی در اکثر نظام های جهان نظام پارلمانی است. برای تاثیر چشمنظام پارلمانی بر سیستم های حکومتی استفاده از این نظام یک امر معلوم و بایسته است, به همین منظور هر حکومتی که نظامپارلمانی را در خود می پذیرد باید نظارت پارلمانی را هم قبول کرده و در سیستم حقوقی خود اعمال نماید. مقاله کنونی درپی علل ناکارآمدی نظارت پارلمانی در سیستم حقوق داخلی ایران است که این مسیله با تکیه بر بررسی مفهوم نظارت پارلمانیو چگونگی اثرگذاری آن, بر سیستم اداری در نظام حقوقی ایران است. در خلاصه ای از نتایج حاصله نیز می توان اذعان نمودپارلمان در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با مفهوم واقعی پارلمان در نظام های دموکراتیک متفاوت است و اینامر در ناخوانی نظارت پارلمانی با سیستم حقوقی ایران تاثیر گذار است. روش تحقیق در این مقاله به شکل کتاب خانه ای بودهو به صورت توصیفی- تحلیلی انجام می گیرد.

لینک کمکی