مطالعه تطبيقي چرخه عمر شرکتها با چرخه عمر انسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مطالعه تطبيقي چرخه عمر شرکتها با چرخه عمر انسان :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در علوم انساني و روانشناسي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی تطبیقی چرخه عمر شرکتها با دوره رشد انسان است. بدین منظور ابتدا چرخهعمر شرکتها و سازمانها را بررسی کرده و در هر دوره شرایط سازمان و نحوه مدیریت آن را بررسی کردیم.سپس با مرور ادبیات دوره های عمر انسان سعی در تطبیق آن با چرخه عمر شرکتها و سازمانها نمودیم.این تحقیق نشان داد دوره قبل از ظهور رسمی شرکت در محیط با دوران جنینی در انسان متناظر است.دوران معرفی و رشد شرکتها با دوران کودکی و نوجوانی در انسان مشابهت دارد. دوران بلوغ نیز در سازمانهاو انسانها مشابه است. در انتها نیز دوران افول سازمانها و شرکتها با دوران پیری در انسان متناظر تشخیصداده شد. همچنین این تحقیق نشان داد ابعاد ساختاری سازمان تمرکز, رسمیت و پیچیدگی در سازمان دردوران عمر سازمانها با تغییرات ساختاری در خانواده تناظر دارد. به طوری که ساختار متناسب برای خانوادهبا ساختار متناسب برای سازمان در دوران عمر متناظرشان, مشابهت نشان می دهد.

لینک کمکی