مقايسه ابعاد شخصيت هگزاکو در نوجوانان وابسته به آمفتامين و عادي در شهر کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه ابعاد شخصيت هگزاکو در نوجوانان وابسته به آمفتامين و عادي در شهر کرمان :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در علوم انساني و روانشناسي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر مقایسه ابعاد شخصیت هگزاکو در نوجوانان وابسته به آمفتامین و عادی بود. روش پژوهش علی–مقایسه ای (مورد - شاهدی) بود. جامعه آماری پژوهش نوجوانان وابسته به آمفتامین مراجعه کننده به مراکزدرمان سرپایی شهر کرمان بودند, که نمونه ای به حجم 140 نفر (70 نفر وابسته به آمفتامین به روش نمونه گیریدر دسترس و 70 نفر فرد بهنجار به روش در دسترس) پس از همتاسازی از نظر سن و تحصیلات انتخاب شدند. برایجمع آوری اطلاعات از ابعاد شخصیت هگزاکو استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با آزمون تحلیل واریانسچندمتغیره (MANOVA) صورت گرفته که برای این منظور از نرم افزار آماری SPSS بهره گرفته شد. نتایج نشانداد ابعاد منفی شخصیت هگزاکو و عدم حمایت از عوامل خطرزا برای مصرف مواد در نوجوانان محسوب می شود ونیازمند برنامه های برای تعدیل و آموزش صحیح این متغیر می باشد.

لینک کمکی