مقايسه پردازش هيجاني در زنان مورد خشونت خانگي و زنان عادي در شهر اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه پردازش هيجاني در زنان مورد خشونت خانگي و زنان عادي در شهر اردبيل :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در علوم انساني و روانشناسي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش حاضر مقايسه پردازش هيجاني در زنان مورد خشونت خانگي و زنان عادي در شهر اردبيلمی باشد. روش پژوهش با توجه به اهداف و فرضیه های آن از نوع علی- مقایسه ای می باشد. متغیرهای موردبررسی در این پژوهش شامل پردازشهیجانی بعنوان متغیرهای وابسته و زنان مورد خشونت خانگی و زنان عادیبه عنوان متغیر مستقل میباشند.جامعه آماری پژوهش حاضرشامل کلیه زنان قربانی خشونتهای خانگی مراجعهکننده به مراجع قضایی شهر اردبیل در سال 1394 می باشند. نمونه پژوهش حاضر شامل 40 نفر از زنان قربانیخشونت خانگی و 40 نفر از زنان عادی می باشند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. ضمنا حداقلنمونه برای طرح های علی- مقایسه ای 15 نفر است (دلاور, 1388) و در این پژوهش برای افزایش اعتبار بیرونی درهر گروه 40 نفر انتخاب شدند.برای جمع آوری داده ها از مقیاس پردازش هیجانی (باکر, 2007) یک مقیاس خودگزارشی 38 آیتمی است که برای اندازهگیری سبک های پردازش هیجانی استفاده شده است. تجزیه و تحلیلاطلاعات با آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) صورت گرفته که برای این منظور از نرم افزار آماریSPSS بهره گرفته شد. نتایج نشان داد پردازش هیجانی در زنان مورد خشونت خانگی و زنان عادی تفاوت دارد ومیزان پردازش هیجان افراد عادی بیشتر از زنان مورد خشونت است.

لینک کمکی