مقايسه سرمايه روانشناختي در دانش آموزان مدارس عادي وخاص وارتباط آن با سلامت روان دانش آموزان پايه نهم شهرستان گناباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه سرمايه روانشناختي در دانش آموزان مدارس عادي وخاص وارتباط آن با سلامت روان دانش آموزان پايه نهم شهرستان گناباد :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در علوم انساني و روانشناسي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

مقدمه : هدف اصلی مطالعه ی حاضر مقایسه سرمایه روانشناختی در دانش آموزان مدارس عادی وخاص وارتباط آن با سلامت رواندانش آموزان پایه نهم شهرستان گناباد می باشد. روش شناسی: برای اجرای این مطالعه ی توصیفی -همبستگی از روش مقطعیاستفاده شد. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی دانش آموزان پایه ی نهم شهرستان گناباد تشکیل می داد .که تعداد آنها 1300دانش آموز بود. تعداد افراد نمونه براساس جدول گرجسی ومورگان 297 نفر تعیین شد. افراد نمونه با استفاده ازروش خوشه ای-تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های پژوهش دوپرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز (2007) با 24 گویه و پرسشنامهسلامت عمومی گلدبرگ وهیلر (1979) دارای 28 گویه بود.تحلیل داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS در دو سطح آمارتوصیفی و استنباطی صورت گرفت. یافته ها: نتایج تحلیل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین ابعاد مختلفسرمایه روانشناختی با سلامت عمومی رابطه ی معنادار ومنفی وجودداشت. نتایج با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد 1.2 %از واریانس سلامت عمومی دانش آموزان توسط مولفه های امیدواری و خوش بینی از متغیر سرمایه روانشناختی قابل تبیین است. و امیدواری پیش بینی کننده ی بهتری برای پیش بینی سلامت روان دانش آموزان از روی ابعاد سرمایهروانشناختی میباشد.یافته هابا استفاده از آزمون t نشان داد, سرمایه روانشناختی دانش آموزان مدارس خاص (تیزهوشان ونمونه) ازمدارس عادی بیشتر است. نتیجه گیری:سرمایه روانشناختی می تواند سلامت روان دانش آموزان را تبیین کند لذا برنامه ریزانباید در برنامه های آموزشی ودرسی خود توجه بیشتری به ابعاد سرمایه روانشناختی نمایندو تشکیل کارگاه های آموزشی جهتافزایش سرمایه روانشاختی دانش آموزان باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد.

لینک کمکی