مقايسه سلامت روان دانش آموزان دختر و پسر ونقش آن در گرايش به تفکر انتقادي دانش آموزان پايه نهم شهرستان گناباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه سلامت روان دانش آموزان دختر و پسر ونقش آن در گرايش به تفکر انتقادي دانش آموزان پايه نهم شهرستان گناباد :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در علوم انساني و روانشناسي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

مقدمه : هدف اصلی مطالعه ی حاضر مقایسه سلامت روان دانش آموزان دختر وپسر وارتباط آن با گرایش به تفکر انتقادیدانش آموزان پایه نهم شهرستان گناباد می باشد. روش شناسی : برای اجرای این مطالعه ی توصیفی -همبستگی از روش مقطعیاستفاده شد. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی دانش آموزان پایه ی نهم شهرستان گناباد تشکیل می داد .که تعداد آنها 1300دانش آموز بود. تعداد افراد نمونه براساس جدول گرجسی ومورگان 297 نفر تعیین شد. افراد نمونه با استفاده ازروش خوشه ای-تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های پژوهش دوپرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس (2003) با 33 گویه وپرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ وهیلر (1979) دارای 28 گویه بود.تحلیل داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS در دوسطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. یافته ها: نتایج تحلیل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین ابعادمختلف سلامت عمومی با مولفه گرایش به تفکرانتقادی رابطه ی معنادار ومنفی وجودداشت.نتایج با استفاده از آزمون تحلیلرگرسیون چند متغیره نشان داد 7.3 %از واریانس گرایش به تفکر انتقادی دانش آموزان توسط مولفه افسردگی از سلامت عمومیقابل تبیین است. و افسردگی پیش بینی کننده ی بهتری برای پیش بینی گرایش به تفکر انتقادی دانش آموزان از روی ابعاد سلامتعمومی میباشد.یافته هابا استفاده از آزمون t نشان داد,سلامت روان دانش آموزان پسر بیشتر از دانش آموزان دختر است. نتیجهگیری:سلامت روان میتواند گرایش به تفکر انتقادی دانش آموزان راتبیین کند, لذا برنامه ریزان باید در برنامه های آموزشیودرسی خود توجه بیشتری به ابعاد سلامت عمومی به ویژه سلامت روان نمایندو تشکیل کارگاههای آموزشی جهت کاهشاضطراب و افسردگی دانش آموزان باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد.

لینک کمکی