مقايسه سيستم فعالساز و بازدارنده رفتاري نوجوانان وابسته به آمفتامين و عادي در شهر کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه سيستم فعالساز و بازدارنده رفتاري نوجوانان وابسته به آمفتامين و عادي در شهر کرمان :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در علوم انساني و روانشناسي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر مقایسه سیستم فعالساز و بازدارنده رفتاری در نوجوانان وابسته به آمفتامین و عادی بود. روشپژوهش علی –مقایسه ای (مورد - شاهدی) بود. جامعه آماری پژوهش نوجوانان وابسته به آمفتامین مراجعه کنندهبه مراکز درمان سرپایی درشهر کرمان بودند, که نمونه ای به حجم 140 نفر (70 نفر وابسته به آمفتامین به روشنمونه گیری در دسترس و 70 نفر فرد بهنجار به روش در دسترس) پس از همتاسازی از نظر سن و تحصیلات انتخابشدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سیستم های مغزی/رفتاری استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات باآزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) صورت گرفته که برای این منظور از نرم افزار آماری SPSS بهرهگرفته شد. نتایج نشان داد فعالسازی رفتاری در افراد وابسته به آمفتامین بیشتر از افراد عادی و بازداری رفتاریافراد عادی بیشتر از نوجوانان وابسته به آمفتامین است. سیستم فعال ساز و باز داری رفتاری از عوامل خطرزا برایمصرف مواد در نوجوانان محسوب می شود و نیازمند برنامه های برای تعدیل و آموزش صحیح این متغیرها می باشند.

لینک کمکی