اثرکاربرد گاما آمينو بوتيريک اسيد بر برخي خصوصيات رشدي و فيزيولوژيک اسفناج (Spinacia oleracea L.) در شرايط تنش شوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثرکاربرد گاما آمينو بوتيريک اسيد بر برخي خصوصيات رشدي و فيزيولوژيک اسفناج (Spinacia oleracea L.) در شرايط تنش شوري :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي مديريت پايدار منابع خاک و محيط زيست

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

گاما آمینو بوتیریک اسید, یک آمینو اسید چهار کربنه است که در طیف گسترده ای از موجودات مانند باکتریها, گیاهان و حیوانات وجود دارد. گاما آمینو بوتریک اسید در اثر کاتابولیزم پلی آمین ها تولید می شود و تعدیل کننده ی بالقوه ی بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیکی می باشد. تنش شوری موجب تغییرات شیمیایی, فیزیولوژیک و مورفولوژیکی متعددی در گیاهان می شود. این تنش رشد, فتوسنتز, سنتز پروتیین ها, متابولیسم لیپیدها, تنفس و تولید انرژی را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین شوری موجب اختلال در جذب مواد معدنی می شود. به منظور بررسی اثر گاما آمینو بوتیریک اسید در شرایط تنش شوری بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیک و رشدی گیاه اسفناج (Spinacia oleracea L.) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شد. تیمارها شامل شوری درچهار سطح 2, 4, 8و 10دسی زیمنس بر متر و گابا در سه سطح صفر, 1 و 2 میلی گرم بر لیتر بود. نتایج نشان داد با افزایش سطوح تنش شوری, از میزان کلروفیلa, کلروفیلb, تعدادبرگ و وزن تر اندام هوایی و ریشه بطور معنی داری کاسته شد. همچنین براساس نتایج این پژوهش کاربرد سطح یک میلی گرم بر لیتر گاما آمینو بوتریک اسید باعث افزایش معنی دار وزن تر و تعداد برگ گیاه در شرایط تنش شوری شد. در مجموع نتایج نشان داد که می توان گابا را به عنوان ماده بهبود دهنده خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک اسفناج در شرایط تنش شوری استفاده کرد.

لینک کمکی