تبيين عملکرد رويکردهاي مشارکت مردمي در ساماندهي بافت فرسوده محله پيرسراي رشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تبيين عملکرد رويکردهاي مشارکت مردمي در ساماندهي بافت فرسوده محله پيرسراي رشت :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي عمران , معماري و طراحي شهري

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

این مطالعه با هدف تبیین عملکرد, رویکردهای مشارکت مردمی در ساماندهی بافت فرسوده محله پیرسرای رشت انجام گرفت. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق, توصیفی – تحلیلی بود. در این تحقیق با استفاده از ابزار اسناد, مدارک و پرسشنامه, نوع مشارکت مردمی با رویکردهای خودانگیختگی, تعاملی, عملکردی, مالی و اطلاعات دهی و اثر آن در ساماندهی بافت فرسوده محله پیرسرای رشت مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری کلیه ساکنان پلاک های موجود در این منطقه و جامعه نمونه بصورت خوشه ای و بر اساس کوچه های موجود در این محدود, انجام و سه خوشه به تعداد 46 پلاک به صورت تصادفی انتخاب گردیده است. پس از ارسال پرسشنامه و گردآوری اطلاعات, داده های با استفاده از آمار توصیفی (توزیع فراوانی, درصد, فراوانی تراکمی و نمودار میله ای) تجزیه و تحلیل شده و با استفاده از آزمون آماری t تست تک متغیر فرضیه های تدوین شده مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان داد که برای ترغیب ساکنان محله در مشارکت برای ساماندهی بافت فرسوده, شناخت ویژگی های فرهنگی, اجتماعی و اقتصادی مالکان در انتخاب نوع رویکرد مشارکت, مهم و با اهمیت بوده است. از بین رویکردهای مورد بررسی رویکرد مشارکت با انگیزه مالی با مقدار میانگین و فراوانی درصدی بالاتر در جایگاه و رتبه اول قرار داشته است. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد گردید که مدیران و پیمانکاران قبل از هرگونه اقدام در منطقه مورد مطالعه با همکاری سازمان های محلی, اطلاعات لازم در مورد وضعیت فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی و ... ساکنان را جمع آوری و سپس بر اساس این اطلاعات نوع مشارکت مناسب را انتخاب تا بیشترین مشارکت مردمی را در پیشبرد اهداف ساماندهی بافت فرسوده محله مزبور دریافت دارند.

لینک کمکی