بررسي روش تصميم گيري TOPSIS جهت تلفيق داده هاي ژيوفيزيک هوايي، تصاوير ماهواره اي و زمين شناسي با رويکرد تهيه نقشه پتانسيل معدني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي روش تصميم گيري TOPSIS جهت تلفيق داده هاي ژيوفيزيک هوايي, تصاوير ماهواره اي و زمين شناسي با رويکرد تهيه نقشه پتانسيل معدني :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

انتخاب و اولویتبندی یک محدوده بالقوه برای اکتشافات تفصیلی یکی از مهمترین چالشها در عرصه ی اکتشافات مواد معدنی به شمار میآید. ضرورت وجود یک روش قوی برای تهیه نقشه های پتانسیل معدنی بسیار محسوس میباشد. در این مطالعه از روش تصمیم گیری TOPSIS برای تهیه این نقشهها با استفاده از لایه های زمین شناسی, دورسنجی و ژیوفیزیکی به عنوان معیار و نشانه های کانی سازی در محدودهای از نقشه زمین شناسی تربت حیدریه استفاده شده است. در تهیه معیارهای زمین شناسی, گسلها انتخاب شده اند و معیار دورسنجی با استفاده از تصاویر لندست 8 و با هدف بدست آوردن دگرسانی آهن در محدوده با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی (PCA) تهیه شده است. از نقشه های مغناطیس هوایی منطقه معیارهای گسترش فروسو و سیگنال تحلیل بدست آمده است. خروجیها نشان میدهد که نتایج با زمین شناسی منطقه مطابقت دارد و راهنمای عملیات اکتشافی برای اکتشافات در آینده است.

لینک کمکی