مقاله نگاهي ديگر به توسع? پرسشنامه راهبردهاي نگارش: کاربردي از پروتکول تفکر گويا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نگاهي ديگر به توسع? پرسشنامه راهبردهاي نگارش: کاربردي از پروتکول تفکر گويا :


تعداد صفحات :38

هدف از این مطالعه‌ی دو مرحله‌ای‌ با روش ترکیبی اکتشافی این بود تا به ساخت پرسشنامه ای مناسب جهت اندازه گیری راهبردهای نگارش بپردازد. بدین منظور ,ابتدا راهبردهای نگارش به کار گرفته توسط پنج تن از دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد رشته‌ی آموزش زبان انگلیسی از طریق تکنیک تفکر گویا استخراج شدند. سپس, بر آن اساس, پرسشنامه‌ ای 52 سؤالی توسط محققین ساخته و در میان نمونه ا‌ی 100 نفری پایلوت و پویایی آن محاسبه شد (α=0.85) که می توان آن را به عنوان شاهد همبستگی برای روایی سازه‌ی پرسشنامه نیز در نظر گرفت. در مرحله دوم, همان پرسشنامه به نمونه ای 60 نفری از همان دانشجویان ارشد آموزش زبان انگلیسی داده شد. نتایج این مطالعه نشان دهنده‌ی همبستگی مثبت و معنا دار (49.=r) بین نمرات دانشجویان در درس نگارش پیشرفته و راهبردهای بکارگرفته توسط آنان بود. نتایج نشان داد که دانشجویانی که درک بهتری از راهبردهای فراشناختی دارند در نگارش به زبان انگلیسی موفق ترند. بنابراین, فرآیند شناختی مهارت نگارش با بکارگیری راهبرد‌هایی با همان ماهیت تقویت می شود.

لینک کمکی