مقاله بازپژوهي تعريف و مفهوم انفال در انديش? فقيهان اماميه (با تأکيد بر انگار? امام خميني«ره»)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بازپژوهي تعريف و مفهوم انفال در انديش? فقيهان اماميه (با تأکيد بر انگار? امام خميني(ره)) :


تعداد صفحات :36

با تحقیق در متون فقهی از قدما تا متأخران فقیهان امامیه به این نتیجه می‌رسیم که فقها در تعریف انفال صرفاً به ذکر برخی از مصادیق آن بسنده کرده‌اند. اشکال این نحو تعریف آن است که در دور معاصر و با پیدایش مصادیق نوپدید, تعریف‌های مذکور کارایی ندارند و ضرورت ذکر ضابطه برای انفال و تعریف ناظر به ملاک برای شناسایی مصادیق جدید کاملاً محسوس است. بر این اساس در مقال حاضر نگارندگان به بیان تعریف انفال (به صورتی که ناظر به ملاک باشد) اهتمام کرده‌اند و در این راه با تأکید بر نظری امام خمینی (ره) و دفع اشکال‌های آن, معتقدند در تحلیل کلی, وصف «لاربّ له» و «لامولی له» که در روایات آمده‌اند, شاید ضابط انفال به‌شمار آید و بر اساس آن, تعریف ناظر به ملاکی برای انفال ارائه شود؛ به این بیان که هر چه در هر دور زمانی مصداقی برای عنوان لا رب له (آنچه مالک بخصوص ندارد) محسوب شود, از انفال خواهد بود.

لینک کمکی