مقاله تهي? نقش? ريسک وقوع آتش‌سوزي مناطق جنگلي با استفاده از روش رگرسيون انطباقي چندمتغير? اسپيلاين (مطالع? موردي: استان گلستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تهي? نقش? ريسک وقوع آتش‌سوزي مناطق جنگلي با استفاده از روش رگرسيون انطباقي چندمتغير? اسپيلاين (مطالع? موردي: استان گلستان) :


تعداد صفحات :22

جنگل‌ها از مهم‌ترین منابع طبیعی و اکولوژیکی در کر زمین و از ارکان مهم توسع پایدار در هر کشوری به‌حساب می‌آیند. آتش‌سوزی هر سال حدود 5500 هکتار از جنگل‌ها را در ایران از بین می‌برد. در این تحقیق با استفاده از داده‌های آتش‌سوزی سازمان جنگل‌ها در تلفیق با داده‌های سنجند MODIS بین سال‌های 91 تا 96 نقاط آتش شناسایی شدند. ازآنجا که بیش از 75 درصد آتش‌سوزی‌ها در فصل گرم سال یعنی سه ماه تیر, مرداد و شهریور اتفاق افتاده بود, از داده‌های این سه ماه برای مدل‌سازی استفاده شد. پارامترهای مؤثر در وقوع آتش‌سوزی ارزیابی و پارامترهای وابسته حذف شدند. سپس دو روش رگرسیون چندگان خطی و رگرسیون انطباقی چندمتغیر اسپیلاین برای پیش‌بینی ریسک وقوع آتش‌سوزی بررسی شدند. برای ارزیابی از چند پارامتر مهم شامل جذر میانگین مربعات خطاها, ضریب تعیین R2, درصد برآورد درست نقاط آتش و غیرآتش و توزیع خطا استفاده شد. نتایج نشان داد که روش رگرسیون انطباقی چندمتغیر اسپیلاین با داشتن خطای میانگین مربعات باقی‌مانده‌ها داده‌های آموزشی برابر با 1628/0, R2 داده‌های آموزشی برابر با 8932/0, درصد پیش‌بینی درست نقاط آتش آزمایشی نزدیک به 94 درصد, درصد پیش‌بینی درست نقاط غیرآتش آزمایشی نزدیک به 88 درصد و توزیع مناسب‌تر خطا عملکرد بهتری نسبت به روش دیگر دارد. این امر در واقع نشان‌دهند مدل‌سازی دقیق‌تر یک روش محلی در مقایسه با یک روش غیرمحلی است. به همین دلیل نقش ریسک تهیه‌شده با رگرسیون انطباقی چندمتغیر اسپیلاین اعتمادپذیری بیشتری از روش دیگر دارد. در نهایت با استفاده از نقش ریسک این روش مناطق پرریسک شناسایی شدند. ویژگی این مناطق شامل فاصل کم تا مناطق مسکونی و راه, دارای خاک غنی از مواد عالی, دمای به‌نسبت زیاد و ارتفاع کم بود.

لینک کمکی