مقاله تأثير مخاطرات ژئومورفولوژيک آبراهه‌اي بر خطوط انتقال انرژي با استفاده از مدل محور ريسک خط لوله (مطالع? موردي: خط لول? گاز نهم سراسري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير مخاطرات ژئومورفولوژيک آبراهه‌اي بر خطوط انتقال انرژي با استفاده از مدل محور ريسک خط لوله (مطالع? موردي: خط لول? گاز نهم سراسري) :


تعداد صفحات :27

در سال‌های اخیر تجارب ارزشمندی دربار چالش‌های محیطی و همچنین مدیریت ریسک خطوط لوله در آمریکا و اروپا, در زمین طراحی و پایدارسازی خطوط لوله به‌دست آمده است؛ در این میان دانش مخاطرات ژئومورفولوژیکی, به‌ویژه مخاطرات فرسایش آبراهه‌ای, کمک شایانی به کاهش ریسک و شناسایی پاسخ و واکنش رودخانه‌ها کرده است. در این مقاله با استفاده از ماتریکس ریسک خط لوله (Pipeline Risk Screening Matrix) به بررسی مخاطرات آبراهه‌ای در خط لول گاز نهم سراسری در محدود استان خوزستان پرداخته شده است. به این منظور از هفت داد هیدروژئومورفولوژی شامل مقیاس, حساسیت چشم‌انداز, نوع آبراهه, کران رودخانه, ویژگی‌های دیواره, ویژگی‌های بستر و رژیم هیدرولوژی برای برآورد ریسک (کم- متوسط- زیاد) استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که معیار نوع آبراهه در وضعیت واکنش آبراهه‌ای و ریسک کم – متوسط؛ سه معیار کران رودخانه, ویژگی‌های بستر و رژیم هیدرولوژی در وضعیت واکنش آبراهه‌ای و ریسک متوسط؛ و ویژگی‌های دیواره و مقیاس در وضعیت واکنش آبراهه‌ای و ریسک متوسط – زیاد؛ و حساسیت چشم‌انداز در وضعیت واکنش آبراهه‌ای و ریسک زیاد قرار دارد. در نتیجه به‌طور کلی, وضعیت خط لول گاز نهم سراسری در منطق تحقیق از نظر ریسک واکنش آبراهه‌ای, در وضعیت ریسک متوسط – زیاد قرار دارد.

لینک کمکی