مقاله يافته‌هاي اولتراسونوگرافي غده‌ي تيروئيد در فصول سرد و گرم در گربه‌هاي اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله يافته‌هاي اولتراسونوگرافي غده‌ي تيروئيد در فصول سرد و گرم در گربه‌هاي اهواز :


تعداد صفحات :12

زمینه مطالعه: دمای محیط تأثیر مهمی بر عملکرد غده تیروئید دارد. با اولتراسونوگرافی و اندازه‌گیری هورمون‌های T3 و T4 می‌توان غده تیروئید را بررسی کرد. هدف: هدف از انجام تحقیق حاضر, بررسی یافته‌های اولتراسونوگرافی غده تیروئید و هورمون‌های T3 و T4 در دو فصل سرد (بهمن) و گرم (تیر) در گربه‌های سالم بود. روش کار: تحقیق روی 30 قلاده گربه بالغ بومی سالم انجام گرفت. هورمون‌های تیروئیدی مشتمل بر T3 و T4 قبل از انجام اولتراسونوگرافی در هر گربه اندازه‌گیری شدند. پس از یافتن تیروئید, اکوژنسیته, طول, عرض و ارتفاع هر کدام از لوب‌های چپ و راست اندازه‌گیری شدند. نتایج: هر دو لوب تیروئید, در هر سمت, قابل اسکن و متقارن بود. شکل غده‌ تیروئید در اسکن طولی یا ساجیتال, دوکی شکل و کشیده و در اسکن عرضی, بیضی یا مثلثی شکل بود. پارانشیم تیروئید دارای اکوژنیسیته یکنواخت بود. اکوژنیسیته غده تیروئید نسبت به عضلات گردن بیشتر بود و در دو فصل سرد و گرم تفاوت را نشان نداد. ابعاد و حجم غده در فصل سرد کمی بزرگ‌تر از گرم بود. اندازه عرض و حجم غده تیروئید, در فصل سرد به‌طور معنی‌داری بیشتر از فصل گرم بود (05/0>p), اما در مورد طول و عمق, در دو فصل سرد و گرم تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (05/0<p). میانگین طول, عرض, ارتفاع و حجم, در محدوده طبیعی گربه با وزن مشابه بودند. میانگین کل (هر دو لوب در دو فصل) طول, عرض, ارتفاع (mm) و حجم (3cm) برای هر دو لوب به ترتیب 2/17, 6/2, 7/2 و 07/0 بودند. همچنین تفاوت معنی‌داری بین مقدار هورمون T3 و T4 در فصل گرم و سرد دیده شد, به نحوی که غلظت هورمون‌های تیروئیدی در فصل سرد بیشتر از فصل گرم بود (05/0>p). نتیجه‌گیری نهایی: به نظر می‌رسد که کاهش دمای هوا, تأثیر فوق‌العاده‌ای در افزایش اندازه غده تیروئید و میزان هورمون‌های تیروئیدی در گربه‌های بالغ بومی در شهرستان اهواز داشته باشد که این اثر را می‌توان با توجه به تأثیر سرما در افزایش متابولیسم بدن و عملکرد غده تیروئید توجیه نمود.

لینک کمکی