مقاله تاثير معادله حالت ماده نوتروني بر توزيع ماده تاريک در ستاره نوتروني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير معادله حالت ماده نوتروني بر توزيع ماده تاريک در ستاره نوتروني :


تعداد صفحات :17

در این مقاله با به کارگیری روش دو- مایعی نسبیتی در ستاره نوترونی مرکب با ماده تاریک به تحقیق پیرامون تاثیر معادله حالت ماده نوترونی بر ساختار هاله تاریک ستاره نوترونی و توزیع ماده تاریک در این ستاره می پردازیم. با استفاده از معادله حالت گاز فرمیونی آزاد به عنوان معادله حالت ماده تاریک, ساختار ستاره نوترونی مرکب با ماده تاریک را در مدلهای مختلف برهمکنشی ماده نوترونی اسکایرم, SLy230a , SLy230b و SkM*, محاسبه می نماییم. نتایج حاصل نشان می دهد که رابطه جرم- شعاع وابسته به مدل برهمکنشی است. همچنین محاسبات حاضر تایید می نماید که معادله حالت ماده نوترونی بر اندازه کره های ماده تاریک و ماده نوترونی تاثیر دارد. نتایج بیانگر آن است که انتقال به سرخ گرانشی در سطح ستاره وابسته به معادله حالت ماده نوترونی است.

لینک کمکی