مقاله کارکردهاي هنـر مفهومـي در مفاهيم هنـر مقاومـت ( مطالعة موردي: باغ مـوزهيِ دفـاع مقـدس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کارکردهاي هنـر مفهومـي در مفاهيم هنـر مقاومـت ( مطالعة موردي: باغ مـوزهيِ دفـاع مقـدس) :


تعداد صفحات :24

هنر ‌مقاومت با مفاهیم دفاع, ایستادگی و معنویت در هم تنیده و نمایشگر هویت و استقامت مردم یک سرزمین در برابراستبداد است. با گستـرش رسانـه‌ها و نیاز به ارایه‌یِ ابعـاد نوین این هنـر, استفاده از رسانه‌هایِ هنریِ جدید برای تببین مفاهیم اصیل مقاومت ضرورت می‌یابد. هنر مفهومی, با بهره‌مندی از شیوه‌هایِ متنوعِ اجرا, اهمیت مفهوم, محتوا و توجه به مخاطب, قابلیت‌هایِ نوینی را برای تجلی مفاهیم مقاومت در بستری نوین, ارایه کرده است. پژوهش حاضر با تأکید بر آثار مفهومیِ باغ‌موزه‌یِ دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت, با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این پرسش پرداخته است که آیا می‌توان از جنبه‌هایِ بصری و محتوایی هنر مفهومی و رسانه‌های جدید برایِ عرضه‌یِ مفاهیم دیرینی مانندِ مقاومت و ایثار استفاده کـرد؟ و آیا می‌تـوان تناظری کارکـردی برای هنر مقاومت و هنر مفهومی قایل شد؟ یافته‌های پژوهش حاکـی از آن است که هنـر مفهومـی با داشتنِ عناصرِ مشترک در مبانی هنر مقاومت (نظیر ارجحیت محتوا و مفهوم, بهره‌گیری از نشانه‌هایِ نمادین, هنرِ ایدئولوژیک و مخاطب محوری), می‌تواند زمینه ای مناسب را برایِ عرضه‌یِ تأثیرگذارِ مفاهیم هنر مقاومت فراهم آورد.

لینک کمکی