مقاله تحليل فضايي عدالت اجتماعي در مناطق شهري (مطالعه موردي مناطق شهر اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل فضايي عدالت اجتماعي در مناطق شهري (مطالعه موردي مناطق شهر اصفهان) :


تعداد صفحات :21

شهر و فرا شهری باعث شکل‌گیری عدم تعادل و نابرابری فضایی در شهرها شده است. و این مهمترین مشکل شهر-های امروز است. ضرورت دارد این نابرابری‌ها در بعد فضایی و جغرافیایی در جهت ایجاد محیط آرمانی برای زندگی بهتر بررسی گردد. هدف از این پژوهش تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در مناطق شهر اصفهان است. از نظر روش‌شناسی براساس ماهیت از نوع توصیفی _موردی و تحلیلی است. براساس هدف از نوع کاربردی است. در گرد‌آوری اطلاعات از روش‌های اسنادی, کتابخانه ای و میدانی, و ابزار‌های مشاهده, مصاحبه, پرسشنامه‌,آرشیوهای اطلاعاتی شهر اصفهان, بررسی نقشه ها, آمارنامه ها, و.‌.‌.استفاده شده است. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌های شاخص توسعه انسانی‌(HDI)-,آزمون‌های آمار فضایی‌,همبستگی فضایی شاخص موران و میانگین نزدیکترین همسایه, و تحلیل‌های ZONAL در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به صورت ترکیبی استفاده شده است. عدم تعادل شاخص های عدالت در منطقه های شهر اصفهان‌, به وجود آمدن دوگانگی فضایی در فضای هر منطقه از شهر, نابرابری در بین منطقه های شهر اصفهان از جمله نتایج آن می باشد.

لینک کمکی