مقاله يک طرح حفاظتي فيوز - ريکلوزر مبتني بر مشخصه زمان – جريان- ولتاژ در سيستم‌هاي توزيع شامل منابع فتوولتاييک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله يک طرح حفاظتي فيوز - ريکلوزر مبتني بر مشخصه زمان – جريان- ولتاژ در سيستم‌هاي توزيع شامل منابع فتوولتاييک :


تعداد صفحات :13

استفاده از تولیدات پراکنده در سیستم توزیع منجر به بهبود پروفایل ولتاژ شبکه, بهبود کیفیت توان و ... می‌گردد. اما از طرف دیگر باعث ایجاد عدم هماهنگی بین تجهیزات حفاظتی بین می‌شود. در این مقاله یک مشخصه جدید زمان – جریان - ولتاژ به منظور حفظ هماهنگی فیوز - ریکلوزر ارائه شده است. این روش بر اساس اصلاح تطبیقی منحنی عملکرد سریع ریکلوزر متناسب با یک ترم ولتاژی که در حقیقت ضریبی از ولتاژ محل ریکلوزر در لحظه خطا بر حسب پریونیت می‌باشد, است. به کمک روش ارائه شده در لحظه وقوع خطا متناسب با محل خطا, شاخص اصلاحی مقدار ضریب تنظیم زمانی ریکلوزر محاسبه می‌گردد و سپس بر اساس این شاخص, ضریب تنظیم زمانی عملکرد سریع ریکلوزر به صورت تطبیقی اصلاح می‌شود و در نهایت زمان جدید زمان قطع ریکلوزر به‌منظور حفظ فیوز در این شرایط محاسبه می‌گردد. نتایج شبیه‌سازی بیانگر توانایی روش ارائه شده پیشنهادی در سناریو‌های متفاوت خطا, تغییرات ضریب نفوذ منابع فتوولتاییک می-باشد.

لینک کمکی